Wstrzymanie działalności zakładu zbierania i przetwarzania odpadów

W wyniku kontroli WIOŚ wydana została decyzja wstrzymująca działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla oczyszczalni ścieków.


Fot. oczyszczalnia ścieków
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w sierpniu br. wydał decyzję wstrzymującą działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia na terenie jednej z oczyszczalni ścieków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład prowadzi zbieranie na poletkach osadowych skratek pochodzących z innych oczyszczalni ścieków, pomimo iż nie posiada zezwolenia na zbieranie takich odpadów. Stwierdzenia nieprawidłowości były podstawą do wydania decyzji administracyjnej wstrzymującej działalność.

Scroll to Top