Zanieczyszczenie rzeki w Siechnicach

W ubiegłym tygodniu w godzinach wieczornych do inspektora dyżurnego WIOŚ zgłoszono zanieczyszczenie rzeki substancjami ropopochodnymi w rejonie ul. Św. Krzyża w Siechnicach.

Jeszcze tego samego dnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili rozpoznanie w terenie i potwierdzili zanieczyszczenie rzeki Zielona na wysokości ul. Św. Krzyża w Siechnicach. Rzeka zanieczyszczona była do wylotu kanalizacji deszczowej jednego z pobliskich zakładów.

W związku z czym inspektorzy natychmiastowo przeprowadzili oględziny na terenie tego zakładu, które  wykazały, że źródłem wypływu substancji ropopochodnych były zanieczyszczone ścieki – prawdopodobnie mieszanina wód opadowych i ścieków bytowych –  odprowadzane wylotem kanalizacji deszczowej. W trakcie naszych działań wylot był już zaczopowany przez Straż Pożarną, a z separatora substancji ropopochodnych były odpompowywane ścieki, natomiast separator substancji zdemontowano. Pobrano próby ścieków z ostatniej komory separatora oraz wodę z rzeki Zielona poniżej wylotu kanalizacji deszczowej, w celu oznaczenia w nich: pH, przewodności, węglowodorów ropopochodnych, BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej.

W rozpoznaniu uczestniczyli także przedstawiciele Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Następnego dnia o podobnej porze, tj. w godzinach wieczornych, kolejny raz zgłoszono zanieczyszczenia rzeki Zielona. Inspektorzy ponownie  dokonali oględzin terenu zakładu, w tym rewizji studzienek kanalizacji deszczowej, w których stwierdzono substancje ropopochodne. Strażacy kolejny raz zaczopowali wylot. W okolicach wylotu oraz poniżej był widoczny „film” substancji ropopochodnych oraz wyczuwalny charakterystyczny zapach. Założone zostały rękawy zabezpieczające, wychwytujące zanieczyszczenia, poniżej tych rękawów w korycie rzeki nie były widoczne ślady substancji ropopochodnych.

W trakcie przedmiotowych oględzin,  pobrano próby ścieków i  wody do badań laboratoryjnych: ze studzienki przed przepompownią do separatora, z rzeki Zielona przed wylotem kanalizacji deszczowej z Zakładu, za wylotem kanalizacji deszczowej, z zakładu na wysokości ul. Św.

Galeria zdjęć
Scroll to Top