Zanieczyszczenie środowiska odciekami z zakładu utylizacji odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie uciążliwości zapachowych, podjęli interwencję na terenie wskazanego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów. W wyniku kontroli stwierdzonych zostało szereg nieprawidłowości dotyczących przede wszystkim uchybień w gospodarce wodno-ściekowej. Inspektorzy WIOŚ podjęli natychmiastowo działania pokontrolne, celem wyeliminowania zagrożenia dla środowiska.


Fot. nieprawidłowości w gospodarce wodno-ściekowej na terenie zakładu gospodarującego odpadami
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynęło zgłoszenie dotyczące wycieku substancji o bardzo intensywnym zapachu, pochodzące z terenu zakładu zajmującego się utylizacją odpadów.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli natychmiastowo kontrolę interwencyjną. Przeprowadzana wizja terenowa potwierdziła zasadność interwencji. Następnie na potrzeby kontroli pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrali chwilowe próbki wody i ścieków.

Przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gospodarki odpadami, które w głównej mierze dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierownika kontrolowanej jednostki zobowiązano do podjęcia działań służących wyeliminowaniu nieprawidłowości. Natomiast Prezesa Zarządu zobowiązano wystąpieniem pokontrolnym do przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Ponadto, wystąpienia pokontrolne skierowano do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, właściwego Starosty, Burmistrza oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Scroll to Top