Zatrzymano nielegalny transport odpadów z Holandii do Polski

Udaremniono przewóz 9 ton odpadów zużytych opon, transportowanych w sposób nielegalny na terytorium Polski. Współpraca właściwych służb dała rezultat i nielegalny transport z odpadami został zatrzymany. W toku dalszego postępowania transportowane odpady zostaną zwrócone do miejsca ich wytworzenia.

Zatrzymanie miało miejsce na autostradzie A4 w Jędrzychowicach, przy granicy z Niemcami.  Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu otrzymali od Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wniosek o ocenę zatrzymanego transportu z odpadami. Zużyte opony sklasyfikowane pod europejskim kodem odpadów: 16 01 03 przewożone były na podstawie dokumentu Załącznik VII do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Inspektorzy przeprowadzili niezbędne czynności i ustalili, iż transport zmierzał do zakładu zlokalizowanego na terenie województwa śląskiego.

Podmiot, do którego przewożone były odpady nie posiadał zezwolenia/pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Zakład nie posiadał również instalacji, w której mógłby zostać przeprowadzony odzysk opon.

Ustalono także, że przewożący odpady nie posiadał wymaganego prawem wpisu do elektronicznej bazy danych o odpadach – rejestru BDO. System BDO umożliwia kontrolę gospodarowania odpadów. Załączone do transportu dokumenty dotyczące przewożonych odpadów nie były kompletnie wypełnione.

Tir wraz z odpadami został zatrzymany, do dalszych wyjaśnień i przeprowadzenia koniecznych procedur, celem ich zwrotu do kraju, z którego były przewożone. Kierowcę ukarano trzema mandatami karnymi.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl