Zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w rzece Ślęza


Fot. Rzeka Ślęza
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w ostatnich dniach otrzymali informację od Komendanta Polskiego Związku Wędkarskiego o zaobserwowaniu śniętych ryb w pobliżu ujścia rzeki Ślęzy do Odry. W informacji podano, że nie zaobserwowano śladów zanieczyszczenia wody, natomiast podniósł się poziom wody w korycie rzeki Ślęzy.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenowe wzdłuż lewego brzegu Ślęzy i Odry, nie stwierdzili śniętych ryb. Stan wody w Ślęzie w trakcie przeprowadzanej wizji był wysoki, woda była mętna, jasnobrązowa. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego we Wrocławiu wykonali pomiary wody w rzece Ślęza w zakresie pH, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności. Oględziny oraz analiza wyników nie wskazywały na zanieczyszczenie wód w rzece.

Z informacji powziętych od wędkarza wynikało, że kilka sztuk śniętych ryb pojawiło się w dniu poprzednim, jednocześnie sugerowali, iż może istnieć związek z funkcjonowaniem elektrowni na Ślęzie, gdzie brak jest przepławek dla ryb. Zebrane informacje z rozpoznania przekazano pisemnie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Korzystanie z wód do celów energetyki wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolę gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ww. ustawy a także korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, wykonują Wody Polskie.

Równocześnie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora RZGW we Wrocławiu PGW Wody Polskie o przekazanie wszystkich aktualnych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Ślęza.

Następnie Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kolejne rozpoznanie w terenie, mające na celu zlokalizowanie potencjalnych źródeł występowania zanieczyszczeń na rzece Ślęza. Oględzinom poddano wyloty kanalizacji deszczowej wytypowane na podstawie danych będących w posiadaniu WIOŚ we Wrocławiu, tj. ogólnodostępnych map uzbrojenia terenu oraz wniosków o interwencję wpływających do WIOŚ we Wrocławiu w latach poprzednich. Nie stwierdzono odprowadzania ścieków wylotami poddanymi kontroli.

Na skutek intensywnych opadów w korycie rzeki Ślęza utrzymywał się wysoki stan wody oraz znaczna mętność powstająca na skutek zwiększonych przepływów, co utrudniło przeprowadzenie pełnych oględzin. W związku z powyższym, zaplanowano kolejne oględziny rzeki Ślęza na odcinku poniżej ww. punktów po zaobserwowaniu niższych stanów wody oraz mniejszych przepływów wody w korycie rzeki. Dalsze działania w przedmiotowej sprawie będą również planowane po otrzymaniu danych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych od Wód Polskich.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl