Zmiany w przepisach dotyczących hałasu w środowisku

23 września 2021 r. weszła w życie zmiana dotycząca pomiarów hałasu, a mianowicie:

Dokonana zmiana w art. 115a ustawy Prawo Ochrony Środowiska otrzymała brzmienie: W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązującego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku jego działalności są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swojej działalności inspekcyjnej w zakresie ochrony przed hałasem sprawdza przestrzeganie warunków określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu wydanej przez właściwy organ ochrony środowiska, tj. starostę, marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
WIOŚ może podjąć działania sankcyjne tylko w stosunku do podmiotów posiadających decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu poprzez:

  • wydanie zarządzenia pokontrolnego,
  • nałożenie administracyjnej kary pieniężnej,
  • stwierdzenie popełnienia wykroczenia i ustalenie sprawców,
  • ostatecznie wstrzymanie pracy instalacji,
  • jednak tylko wówczas, gdy kontrolne pomiary hałasu potwierdzą
    występowanie przekroczenia ustalonych w decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu.

 

Pomiary hałasu wykonane od dnia 23 września br. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, tj. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ lub pomiary wykonane przez laboratorium zewnętrzne na podstawie umowy zawartej przez GIOŚ zgodnie z art. 115a ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydania decyzji.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl