Zrzut substancji ropopochodnych do oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie

Na stacji zlewczej miał miejsce zrzut znacznej ilości substancji ropopochodnych z wozu asenizacyjnego, w wyniku czego doszło do awarii w oczyszczalni ścieków. Wstrzymana została praca instalacji, by zapiec mieszaniu się ścieków ze zrzuconymi substancjami ropopochodnymi.


Fot. Awaria w oczyszczalni ścieków, pobór prób ścieków.
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Po otrzymanym zgłoszeniu w sprawie zrzutu ścieków inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia, gdzie czynności służbowe prowadziły także: jednostki Straży Pożarnej, Policji i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Praca oczyszczalni ścieków została całkowicie wstrzymana w celu ograniczenia mieszania się substancji ropopochodnych, które zdążyły dopłynąć ze ściekami na teren oczyszczalni. Odpompowano wierzchnią warstwę substancji do pojemników typu mauzer oraz wychwycone zostały zanieczyszczenia substancji ropopochodnych z powierzchni wody i ścieków za pomocą zapór i sorbentów. Charakterystyczny silny zapach dla węglowodorów ropopochodnych wyczuwalny był w wielu miejscach, co potęgował silny wiatr w czasie prowadzonego rozpoznania przez inspektorów WIOŚ w terenie.

POBRANIE PRÓB DO BADAŃ – MONITORING WÓD
Do badań pobrano próbkę ścieków nieoczyszczonych z komory krat w celu oznaczenia substancji ropopochodnych. Ścieki w próbie były gęste, o ciemnobrązowym zabarwieniu oraz zapachu charakterystycznym dla substancji ropopochodnych. Na podstawie wyników ustalono, że stężenie substancji ropopochodnych w ściekach wynosiło 9,2 %. W celu monitorowania wpływu awarii oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie na środowisko, przeprowadzono badania jakości wód powierzchniowych:
– rzeki Sąsiecznicy – poniżej i powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków,
– rzeki Barycz – powyżej i poniżej ujścia Sąsiecznicy.
Próbki do analiz pobrano trzykrotnie w tym: w trakcie wstrzymania pracy oczyszczalni jak i po wznowieniu pracy oczyszczalni ścieków
Zakres badanych wskaźników generalnie obejmował: pH, przewodność, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz ChZT. Dla pozostałych próbek wykonano dodatkowo analizy w zakresie BZT5, azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz stężenia substancji ropopochodnych. Zakres analiz poszczególnych prób był adekwatny do warunków i potrzeb weryfikacyjnych.

 

Dzięki szybkiej reakcji pracowników oczyszczalni ścieków oraz działaniom PSP w znaczący sposób ograniczono wpływ niekontrolowanego zrzutu odpadów niebezpiecznych na jakość wód.


Fot. punkty poboru wód do analiz, 1,2 – rzeka Sąsiecznica, 3,4 – rzeka Barycz
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu (opracowanie własne).

 

WYNIKI BADAŃ POBRANYCH PRÓB:

  • Obecność substancji ropopochodnych została odnotowana jedynie w próbce wody z rzeki Sąsiecznica poniżej wylotu z oczyszczalni ścieków w dniu 21.10.2021 r. (stężenie: 0,046 mg/l).
  • W próbce wody pobranej w tym samym dniu z rzeki Barycz poniżej ujścia Sąsiecznicy oraz we wszystkich próbkach wody pobranych w dniu 25.10.2021 r. stężenie substancji ropopochodnych było poniżej granicy oznaczalności.
  • Nie wykazały znaczących rozbieżności pomiędzy jakością wód w rzece Sąsiecznica poniżej wylotu z oczyszczalni a jakością wód w punkcie powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków.
  • Nie wykazały pogorszenia jakości wody w rzece Barycz poniżej ujścia rzeki Sąsiecznica, które mogłoby świadczyć o gwałtownym zrzucie zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków do odbiornika.
  • Podczas wszystkich przeprowadzonych poborów próbek nie zaobserwowano wizualnie pogorszenia jakości wody oraz nie odnotowano przypadków śnięcia ryb.

 

Na podstawie wyników badań inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili, że nie ma zagrożenia dla rzeki Barycz i rzeki Sąsiecznica.

Aktualnie WIOŚ we Wrocławiu jak i organy ścigania prowadzą i planują dalsze czynności wobec sprawcy zdarzenia, które ma znamiona przestępstwa przeciwko środowisku.

Scroll to Top